کارخانه

IMG_4128
IMG_4129

تولید

تولید (1)
تولید (2)
تولید (3)
تولید (4)
تولید (5)
تولید (6)
تولید (7)
تولید (8)

تست کیفیت

تست کیفیت (1)
تست کیفیت (2)
تست کیفیت (3)
تست کیفیت (4)
تست کیفیت (5)
تست کیفیت (6)

کارگاه

ذخیره سازی

محصول نهایی

محصول نهایی (1)
محصول نهایی (2)
21 (4)
21 (5)

ماده خام