سیستم زیست محیطی ISO14001

سیستم کیفیت ISO9001

Achiievemeint awarid

گواهی RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSC Certificate Ningbo Newspaper 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001

گواهی جنگلداری چین - PEFC

گواهی جنگلداری چین - PEFC

کاغذ مطمئن -FSC